PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19
Dnia 2020-09-03 przez J.K

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE

 Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie

Aktualizacja na dzień 1 września 2021 r.

 

Wytyczne MEiN MZ i GIS wrzesień 2021

Podstawa prawna: ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 568); rozporządzenie Rady Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566; ost. zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 577); rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.12.08.2020 r.

 1. Ogólne zasady organizacji pracy.
 1. Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego Lublinie wznawia funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Miasta Lublin oraz Kuratorium Oświaty podczas prowadzenia zajęć dydatyczno-opiekuńczych.
 2. Osoby z zewnątrz na terenie szkoły podczas prowadzenia zajęć dydatyczno-opiekuńczych:
 • ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz, zalecany jest, w miarę możliwości, kontakt telefoniczny lub mailowy;
 • w przypadku konieczności kontaktu bezpośredniego osoby z zewnątrz są zobowiązane do stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk;
 • do budynku szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
 • w szkole prowadzona jest księga wejść i wyjść zawierająca imię, nazwisko, numer telefonu oraz informacje dotyczące zdrowia osoby wchodzącej na teren placówki (osoby takie nie powinny mieć infekcji górnych dróg oddechowych); ww. księga znajduje się u pracownika obsługi przy wejściu do szkoły;
 • w budynku szkoły nie powinny przebywać osoby anonimowe, których danych nie można by było  ustalić, osoby postronne powinny być niezwłocznie wyproszone.
 1. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 2. Po wejściu do szkoły należy bezwzględnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk lub umyć dokładnie ręce mydłem lub mydłem w płynie.
 3. Szkoła czynna jest dla uczniów w godzinach: od 6.30 do 17.00
 4. Termometry do pomiaru temperatury znajdują w gabinecie kierownika gospodarczego i w gabinecie pielęgniarki.
 5. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 6. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem COVID-19, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 7. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie oraz powinny być w miarę możliwości jak najczęściej wietrzone, po każdej lekcji, a także podczas lekcji jeśli to mozliwe.
 8. Decyzja przejścia na kształcenie w formie mieszanej (hybrydowej) będzie przedmiotem indywidualnej opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, na podstawie przedstawionych przez dyrektora szkoły konkretnych rozwiązań dotyczących organizacji zajęć szkolnych. Obawa przed zakażeniem/chorobą nie może być powodem, aby zdrowe dziecko nie poszło do szkoły.

 

 1. Organizacja zajęć lekcyjnych w szkole

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Każdy uczeń obowiązkowo zmienia obuwie i ubranie wierzchnie, pakuje je do worka lub reklamówki wykonuje polecenia nauczycieli lub obsługi, myje ręce.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły w bezpiecznym obszarze (dotyczy przedsionka szkoły, szatni), zachowując zasady:
 • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi - zaleca się aby do samego budynku szkoły wchodzili tylko opiekunowie dzieci oddziału przedszkolnego "0" oraz klas I i II, dzieci starsze powinny być odbierane pod budynkiem szkoły. Rodzic (opiekun) powinien przebywać tylko w czasie pomocy ubrania, rozebrania dziecka.
 • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 • opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 1. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej komunikacji z opiekunami ucznia, rodzice przekazują szkole co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.); w razie zmian zobowiązani są do uaktualnienia danych.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, kieruje ucznia do wyznaczonego miejsca (izolatorium: pokój 8) i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Zaleca się częste korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu.
 8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych lub na świeżym powietrzu na boisku szkolnym.
 9. Rodzice muszą liczyć się z wydłużeniem czasu oddania i odbierania dziecka ze szkoły, ze względu na stosowane procedury.
 10. Rodziców zobowiązuje się do przekazania powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.

 

 1. Procedura przyjęcia dziecka do szkoły na zajęcia lekcyjne.

 

 1. Do szkoły dzieci i uczniowie przychodzą (są przyprowadzani) o wyznaczonych godzinach. Uczniowie klas I – III rozpoczynają naukę w czasie ustalonym przez wychowawcę.
 2. W miarę możliwości uczniowie mają zajęcia blokowane w celu zmniejszenia rotacji sal.
 3. Uczniowie w salach i na korytarzu pozostają pod opieką nauczyciela.
 4. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min., przed lub po przerwach wyznaczających kolejne godziny lekcyjne dla uczniów klas IV-VIII.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, którymi nie wymienia się z rówieśnikami.
 6. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły zbędnych rzeczy, przedmiotów.
 7. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekcji rąk.
 8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy, w miarę możliwości, ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe, a w pogodne dni prowadzić lekcje na boisku szkolnym.
 9. W celu systematycznego monitorowania sytuacji w klasie i szkole każdy nauczyciel zobowiązany jest sprawdzać dwa razy dziennie wiadomości zamieszczane w dzienniku lekcyjnym (rekomendowane godziny popołudniowe i wieczorne).

 

Dyrektor