Deklaracja dostępności
Dnia 2017-05-10 przez J.K

Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-15

Data ostatniej aktualizacji: 2021-05-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  1. Oświadczenia majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. J. Twardowskiego w Lublinie  są skanami dokumentów w postaci papierowej.
  2. Dokumenty umieszczone na poniższych podstronach:
    • Struktura organizacyjna - dodane zostały załączniki, które są skanami.
  3. Dokumenty Kontroli wytworzone przez inne podmioty nie są dostępne (skany oryginalnych dokumentów) z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Woźnica, e-mail: poczta@sp7.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 537 76 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

Do budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie prowadzi wejście główne od strony parkingu przy ul. Plażowej, a także 4 wejścia dodatkowe. Przed wejściem głównym znajduje się pojedynczy stopień. Drzwi są jednostronnie otwierane na zewnątrz w prawo. Bezpośrednio za drzwiami znajduje się przedsionek: wejście w głąb szkoły wymaga pokonania kilku schodów – brak jest pochylni. Od strony parkingu na Plażowej znajduje się również wejście do działu administracji, wykorzystywane również na dostawy dla kuchni. Przed drzwiami znajduje się pojedynczy stopień, a bezpośrednio za nimi kilka schodów. Z drugiej strony budynku znajdują się 2 wejścia prowadzące bezpośrednio na szkolne korytarze – rutynowo zamykane na klucz i używane przez pracowników szkoły, lub uczniów pod ich nadzorem. Jedno wejście prowadzące na główny hol jest poprzedzone kilkoma stopniami. Drugie wejście nie ma bariery architektonicznej i prowadzi na korytarz na parterze. Można się do niego dostać obchodząc budynek szkoły chodnikiem biegnącym z początku wzdłuż budynku przy ulicy Plażowej. Ostatnie wejście prowadzi bezpośrednio do Sali gimnastycznej – wymaga pokonania ciągu schodów, by zejść z ww. chodnika.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Wszystkie korytarze wymagają pokonania co najmniej kilku schodów – nie licząc wymienionego krótkiego korytarza na parterze (znajdują się na nim 3 sale) w przypadku wejścia drzwiami od strony szkolnych boisk. Szkoła nie dysponuje pochylniami, windami ani innymi tego typu usprawnieniami.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie posiada żadnych dostosowań architektonicznych dla osób z niepełno sprawnościami.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Parking przed szkołą nie ma wyznaczonych miejsc. Nie jest to parking ogólnodostępny – rodzice mają możliwość wjeżdżania na niego tylko na czas wysadzenia, lub odbioru dziecka. Interesanci mogą skorzystać z parkingu tylko za zgodą pracowników szkoły – w takim wypadku jest im wskazywane miejsce. W przypadku osób niepełnosprawnych jest wskazywane miejsce możliwie najbliższe wejścia do szkoły.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Szkoła nie dysponuje tłumaczem języka migowego. W razie konieczności, w przypadku zebrań z rodzicami – istnieje możliwość wynajęcia tłumacza z zewnątrz.